top of page
2.png

Informace o rozsahu 
a účelu zpracovávaných osobních údajů 

Informace o zpracování osobních údajů

Mateřská škola je správce osobních údajů a zpracovává osobní údaje dětí, jejich zákonných zástupců a jimi pověřených osob. Zpracovávány jsou údaje uvedené v evidenčním listu dítěte, tzn. jména, adresy, kontaktní údaje, data narození a rodná čísla. Tyto údaje jsou zpracovávány ve veřejném zájmu a na základě zákona
č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a jsou zpracovávány za účelem vedení školní matriky, evidence školní jídelny, seznamů dětí, kroniky školky, knihy úrazů, označování věcí dětí a seznamů oprávněných osob.

 

Dále jsou zpracovávány audiovizuální záznamy, které slouží pouze k prezentaci činnosti mateřské školy a pro potřeby dětí a jejich zákonných zástupců. Tyto záznamy jsou publikovány na webu školy, školském portálu Královéhradeckého kraje, zpravodaji obce, výstavkách prací ve škole i na veřejnosti. Na základě školského zákona  jsou údaje poskytovány SPC, PPP, Městský úřad (odbor školství, sociální) a ČŠI. Každý, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz anebo omezení zpracování a může na rozsah a způsob zpracování podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Dále má právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu má  právo kdykoli souhlas odvolat. Mateřská škola nepředává osobní údaje do jiných států a zpracovává osobní údaje pouze v nezbytně nutné míře a má zpracovány vnitřní postupy pro jejich zabezpečení.

 

Kontaktní údaje správce:

Jaroslava Ježková, DiS.

Manželů Burdychových 245, 549 41 Červený Kostelec (okres Náchod)
telefon: 491 610 345, 737148772  e-mail: skolka@charitack.cz

Kontakt na pověřence pro ochranu osobní údajů:

Simona Michelová

telefon: 730 510 371, e-mail: michelova@mikroregionupa.cz

bottom of page